Pracownicy z ukończonym kursem na dźwig szybowy mają, wbrew pozorom, istotny wkład w funkcjonowanie wielu instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Bez dysponowania odpowiednim certyfikatem nie można bowiem podejmować się w świetle prawa obsługi m.in. wind szpitalnych, budowlanych czy towarowych.

Kurs na windy wg UDT

Zgodnie z klasyfikacją UDT, dźwigi szybowe dzielą się na dwie główne kategorie: I D oraz II D. Ukończenie kursu na windy kat. I D, a następnie zdanie egzaminu państwowego, upoważnia do obsługi dźwigów:

  • towarowych ze sterowaniem wewnętrznym,
  • szpitalnych.

Kat. II D uwzględnia nieco szersze spektrum urządzeń. Osoby posiadające przewidziany prawem certyfikat mogą więc operować:

  • dźwigami budowlanymi towarowymi i towarowo-osobowymi,
  • wyciągami towarowymi przewoźnymi oraz przenośnymi.

O ile w pozostałych przypadkach konieczność posiadania dodatkowych kwalifikacji nie budzi zastrzeżeń, tak zasadność kursu na dźwig szpitalny wymaga dodatkowych wyjaśnień. Mając na uwadze powiększone gabaryty tego typu wind oraz specyfikę działalności prowadzonej w obiekcie, ustawodawca kierował się nade wszystko względami bezpieczeństwa.

Zaangażowanie w obsługę dźwigu szpitalnego pracownika dysponującego zaświadczeniem kwalifikacyjnym kat. I D pozwala uniknąć:

  • ewentualnych przeciążeń mechanicznych urządzenia, spowodowanych przeładowaniem,
  • narażenia zdrowia lub życia pacjentów na szwank w razie awarii lub innego zdarzenia losowego.
Szkolenie z obsługi dźwigu i windy Białystok

Kurs na windy w naszej placówce szkoleniowej

O uprawnienia operatora dźwigu szybowego mogą starać się osoby powyżej 18 roku życia, które ukończyły przynajmniej szkołę podstawową.

Dodatkowe zastrzeżenie, charakterystyczne dla wszelkich szkoleń UDT, to oczywiście orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi danych urządzeń. W naszym Ośrodku Szkolenia FILIP można je uzyskać w trakcie kursu na windy, korzystając z naszej komórki medycyny pracy.

Podczas szkolenia Kursanci zapoznają się z przepisami bhp, poznają zasady funkcjonowania dźwigów szybowych różnych typów, uczą się także metodologii działania w sytuacjach kryzysowych.

Kurs na dźwig kończy egzamin zdawany przed komisją UDT – po jego zaliczeniu Kursanci otrzymują bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne wybranej wcześniej kategorii.

Warto jednocześnie odnotować, iż dokument ten jest również respektowany na terenie pozostałych państw Unii Europejskiej oraz państw z grupy EFTA (w tym Szwajcarii).

Choć najczęściej kształcimy Kursantów z rejonu Wysokiego Mazowieckiego oraz Białegostoku, służymy wsparciem dydaktycznym całemu Podlasiu. Respektujemy zarówno zgłoszenia telefonicznie (nr 694 888 897), jak i e-mailowe

Nasz kurs na windy to najprostsza metoda zwiększenia grona potencjalnych pracodawców!

TOP