ADR cysterny – tym skrótem zwykło się określać uprawnienia umożliwiające podejmowanie się przewozu materiałów niebezpiecznych w przeznaczonych do tego celu zbiornikach transportowych. Wyróżniamy wiele typów cystern ADR, których ładowność jest zwykle uzależniona od długości przebywanych na co dzień tras.

Kurs ADR - cysterny

Wszystkim przyszłym kierowcom zawodowym, stojącym dopiero u progów swojej kariery, warto na wstępie wyjaśnić, że prowadzenie cysterny wymaga posiadania prawa jazdy kat. C (zbiornik zamontowany na pojeździe) lub prawa jazdy CE (zbiornik na przyczepie lub naczepie). Co więcej, praca w tym charakterze wiąże się również z koniecznością uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Dopiero po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej (lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej) oraz zdaniu egzaminu państwowego można przystąpić do kursu ADR.

Cysterny są pojazdami szczególnie narażonymi na negatywny wpływ czynników zewnętrznych, takich jak niesprzyjające warunki pogodowe czy zdarzenia losowe na drodze. Z tego względu pojazdy przeznaczone do transportu chemikaliów oraz paliw zostały zakwalifikowane do kategorii pojazdów specjalnych, wymagających szczególnej uwagi kierowcy.

Osoby zdecydowane zajmować się przewozem materiałów niebezpiecznych, w pierwszej kolejności zostały zobowiązane przez ustawodawcę do ukończenia podstawowego kursu ADR, obejmującego 24 godziny lekcyjne wykładów na temat:

  • procedur obowiązujących kierowcę cysterny,
  • zagrożeń wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych różnych klas oraz zasad ich ewentualnego grupowania,
  • środków bezpieczeństwa i metod postępowania w razie wypadku,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • odpowiedzialności prawnej za transportowany ładunek.

Podstawowy kurs ADR kończy egzamin teoretyczny, przeprowadzany przez komisję powołaną decyzją właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Uprawnienia ADR na cysterny Białystok

ADR, cysterny, nalewaki, czyli niezbędniki przewozu materiałów niebezpiecznych

Kursanci, którzy z sukcesem ukończyli kurs ADR w podstawowym zakresie, mają ukończone 21 lat oraz spełniają pozostałe wymogi ustaw o ruchu i transporcie drogowym, mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu ADR. Cysterny, jako pojazdy bazowe, są omawiane w jego trakcie pod względem przepisów szczególnych, zasad znakowania, sposobu prowadzenia czy wreszcie napełniania oraz opróżniania przy użyciu nalewaków NO TDT.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że ostatnie z wymienionych zagadnień jest poruszane jedynie pobieżnie. Aby zyskać uprawnienia operatora urządzeń NO TDT, należy ukończyć odrębny kurs na nalewaki.

Kurs ADR na cysterny trwa 16 godzin lekcyjnych i odbywa się w OSK FILIP, przy udziale wykwalifikowanych wykładowców, obeznanych z tematyką transportu w ruchu drogowym. Kursanci otrzymują na własność wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne, mogą też w dowolnym momencie zadawać pytania lub decydować się na zajęcia doszkalające.

Egzamin państwowy, prowadzony przez komisję z ramienia Marszałka Wojewódzkiego, również odbywa się na terenie naszego obiektu. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na 12 z 18 pytań jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych za pomocą cysterny.

W celu zapisania się na kurs ADR „cysterny”, zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki szkoleniowej w Wysokiem Mazowieckiem (nieco ponad 50 km od Łomży i Białegostoku). Zachęcamy również do kontaktowania się z nami telefonicznie lub e-mailowo!

TOP